Loading...
 
PDF Print

Nukleáris kardiológia

22. Nukleáris kardiológia

Írta: Pártos Oszkár

Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszék

 

A fejezet célja:

A fejezet célja a nukleáris medicina kardiológiai vizsgálómódszereinek ismertetése. Az alkalmazott radiofarmakonok, a vizsgálati módszerek, a vizsgálatok indikációjának és diagnosztikai értékének áttekintése az egyes betegségek, kiemelten az iszkémiás szívbetegség vonatkozásában.

22.1 Vizsgálatok

Nukleáris kardiológiai vizsgálati módszerek a szív és a centrális keringés egyes funkcionális jellemzőinek a leképezésére adnak lehetőséget. ( miokardiális szöveti perfúzió, pumpafunkció, a szív anyagcserefolyamatainak, egyes miokardiális receptorok megoszlásának molekuláris szintű leképezése ). Az iszkémiás szívbetegség, az ISZB diagnosztikájában, a betegség súlyosságának, kockázatának becslésében, a terápia irányának meghatározásában, az utánkövetésben a klinikai kardiológiai gyakorlat korszerű eszközei.

 1. Kardiológiai alapvizsgálatok ( klinikai rutin vizsgálatok )
  1. Miokardium perfúzió vizsgálata
  2. Miokardium életképességének vizsgálata
  3. Centrális keringés vizsgálata
  4. Hibrid leképezés ( SPECT/CT, PET/CT )
 2. További vizsgálati lehetőségek
  1. Anyagcsere vizsgálat: glucose , lipid, aminosav, oxidatív metabolizmus
  2. Receptorvizsgálat: adrenerg, kolinerg, muszkarinerg, angiotenzin, endotelin, opiát stb.
  3. Apoptozis, molekuláris szintű leképezés

22.1.1 Myocardium perfuzió vizsgálata ( SPECT / Gated SPECT , speciális esetben PET )

A klinikai nukleáris medicina egyik legnagyobb számban végzett rutinvizsgálata ISZB gyanúja és ismert ISZB esetében. A vizsgálat a perfúziós radiofarmakonoknak az élő miocyták által történő akkumulációján alapul. A beépülést a regionális perfúzió és a szöveti extrakció határozza meg, így normális esetben homogén eloszlást mutat. Terhelés hatására a szívizomzat munkája, oxigén igénye megnő. A szöveti perfúzió ezzel arányos növekedését a koronária arteriolás rendszer dilatációja biztosítja – ez a koronária rezerv kapacitás. Perfúziós zavar, következményes iszkémia alakul ki, ha a szöveti perfúzió megfelelő növekedése nem jön létre. Ez az iszkémiás kaszkád első lépcsője ( lépcsői: regionális perfúziós zavar, anyagszerezavar, diasztólés majd szisztólés funkciózavar, EKG eltérések, típusos anginás mellkasi fájdalom) Leggyakoribb oka ISZB következtében az epikardiális koronaria rendszerben létrejött sztenózis. A perfúziós radiofarmakonok alkalmasak a szöveti perfúzió leképezésére. A perfúziós zavar kimutatására a terhelés csúcsán beadott radiofarmakon myokardiális eloszlását a nyugalmi állapotéhoz hasonlítjuk. A bal kamrai perfúziós defektusok, kiterjedése, aránya, eloszlása, jellege a betegség diagnózisára, prognózisára, a további terápiás tevékenység meghatározására ad támpontot. Amennyiben megfelelő szintű fizikai terhelés nem lehetséges, a fizikai terhelésnek megfelelő koronária arteriolás vazodilatáció gyógyszer segítségével hozható létre. ( intravénásan alkalmazott direkt arteriolás vasodilatátor: Dipyridamol, Adenozin ill. Regadenoson terhelés vagy asthma bronchiale esetén beta receptor mimetikum: Dubutamin terhelés )

Perfúziós radiofarmakonok :

Gamma sugárzók ( SPECT leképezésre - klinikai rutinban )

201Thallium : 201Tl ( K analóg ion )

Na/K ATP-áz enzim útján aktív transzporttal jut a sejtbe, A terhelés csúcsán beadva az első 20 percben a terheléses szöveti perfúziós arányokat tükrözi. Ezt követően redisztribúció alakul ki a miociták és a vérpool között. A Tl a szövetből kimosódik (wash-out). A csökkent perfúziójú ill.iszkémiás régióban a beépülés kisebb mértékű ( perfúziós defektus ).Mivel a kimosódás is csökkent, a normális régiókhoz képest fokozatos kiegyenlítődés, azokkal azonos szöveti aktivitásszint jön létre. A redisztribúció a beadás utáni 3-4. órában klinikai diagnosztikai szempontból az iszkémiás régióban teljesnek tekinthető (reverzibilis perfúziós defektus). Nekrózis esetében nincs kiegyenlítődés ( stabil defektus )

99mTc – jelzett sesta-MIBI (metoxi isobutil izonitril) és tetrofosmin

A mitokondriumokban dúsul – az akkumulációhoz ép miocyta anyagcsere szükséges. Beadás után tartósan az aktuális szöveti perfúziós arányokat tükrözi, érdemleges redisztribúció nincs. A terhelési és a nyugalmi fázis vizsgálatára két külön adag radiofarmakon szükséges. EKG kapuzott SPECT ( ld. később ) vizsgálatra alkalmas. Diagnosztikai protokollok szerint alkalmazzuk Diagnosztikai, prognosztikai értéke a 201Thalliummal-mal azonos
Az egyes gamma sugárzó perfúziós radiofamakonok eltérő tulajdonságai diagnosztikai szempontból kihasználhatók.

Pozitron sugárzók ( PET leképezésre )

13N Ammónia, 15O Víz, 82Rb (Rubidium: K analóg ion)
Jelentőségük a perfúzió kvantitatív meghatározásában van: ml/gr-szövet/perc. A koronária rezerv kapacitás regionális mérését teszi lehetővé . Korai perfúziós zavar, endotel diszfunkció, gyógyszerhatás lemérése is lehetséges. „Kiegyenlített többérbetegség” esetében többlet információt ad. A PET leképező rendszerek számának növekedése lehetőséget ad a PET kardiológiai vizsgálatok szélesebb elterjedéséhez Nehézséget jelent a perfúziós radiofarmakonok esetében a rövid felezési idő ( on-site ciklotron ) Azonos klinikai értékű információt nyújtó SPECT vizsgálat esetében a PET hozzáférhetősége, magasabb költsége miatt a rutindiagnosztikában a SPECT alkalmazható.

Leképezési eszközök: SPECT , PET, hibrid rendszer: SPECT/CT , PET /CT

Fejlesztés iránya: speciálisan kardiológia vizsgálatokra optimalizált kialakítású SPECT hagyományos detektorral, legújabban félvezető detektorral, hibrid rendszerként CT-vel. Hibrid leképezés szerepe, jelentősége a továbbiakban van megemlítve.

Leképezési és értékelési módszerek

A SPECT és PET az izotóp térbeli ( 3D) eloszlását képezi le. Bal kamrai perfuzió vizsgálata esetén a szív „saját geometriája„ szerint a bal kamra rövidtengely, vertikális és horizontális hossztengely metszetei állíthatók elő. Az azonos metszetek hasonlíthatók össze. A rövidtengely metszetek szummációs polárkoordinátás reprerezentációja lehetővé teszi az aktuális beteg adatainak normális referencia adatbázishoz való viszonyítását. ( szakértői rendszerek) (2.ábra ). Score rendszer alapján, vagy az iszkémiás bal kamrai izomtömeg százalékos arányának megadása alapján a betegség súlyosságának, prognózisának meghatározását, a terápiás tevékenység lehetőségeinek optimális megválasztását segíti
(1.ábra ).

Miokardium perfúzió + funkció együttes vizsgálata : EKG kapuzott SPECT és PET

A 99mTc jelölt radiofarmakonok lehetőséget adnak az EKG kapuzott SPECT vizsgálat elvégzésére. Az EKG-val vezérelt adatgyűjtés lehetővé teszi a szívciklus fázisainak megkülönböztetését, a globális és regionális bal kamrai ejekciós frakció,(EF) a végszisztólés, végdiasztólés térfogat mellett, a kamrafal mozgásának és szisztolés megvastagodásának meghatározását ( wall thickening ). (4.ábra, ) A kamrafunkciós paraméterek önálló, független további prognosztikai információt hordoznak. A perfúzió és a funkció együttes vizsgálata az iszkémiás kórállapot valamennyi komponensének ( tranziens iszkémia, miokardiális stunning, hibernácio és nekrózis ) megítélését lehetővé teszi. További differenciálási lehetőséget ad a regionális glucose anyagcsere és a pozitív inotróp stimuláció hatására adott válasz.( ld. alábbi táblázatot )

tranziens.iszkémia kábult/stunned hibernált nekrózis
perfúzió iszkémia után normálizálódik iszkémia után normálizálódik csökkent csökkent
funkció iszkémia alatt csökkent iszkémia.után is csökkent marad (órák-napok) csökkent, (javulás csak revaszkularizáció után hetekkel-hónapokkal) csökkent javulás nincs
glucose(18FDG) felvétel norm. megtartott megtartott ("mismatch") csökkent
inotróp rezerv van van van nincs

22.1.2 Miokardium életképességének ( viability ) kimutatása

Csökkent bal kamra funkció esetén ( bal kamrai ejekciós frakció: EF <35% - leggyakrabban szívinfarktust követően ) a magas ISZB kockázat csökkenthető, ha lehetőség van számottevő tömegű hibernált miokardium revaszkularizálására a reziduális iszkémia megszüntetése mellett. A hibernált miokardium kimutatása PET-tel a perfúzió és a cukoranyagcsere párhuzamos leképezésével (csökkent perfúzió + mrgtartott cukoranyagcsere) SPECT-tel mindkét perfúziós radiofarmakon alkalmazásával lehetséges. A kimutatás alapja, hogy a perfúziós radiofarmakonok csak élő miocitákban akkumulálódnak Rutin klinikai diagnosztikában SPECT módszer ajánlható (3.ábra). Kétséges esetekben a PET a viszonyítási alap (gold standard) más metodikákat is figyelembe véve pl. ECHO,MRI.

22.1.3 A centrális keringés vizsgálata – radionuklid angiokardiográfia ( RNA )

Első áthaladás „first-pass” vizsgálat: FP-RNA

Az iv. adott gamma sugárzó 99 m Tc bolusnak a centrális keringésen (centrális vénák- jobb pitvar - jobb kamra - pulmonális áramlás - bal pitvar - bal kamra - aorta) való áthaladását planárisan képezzük le. Idő-aktivitási görbék előállításával a perctérfogat és verőtérfogat indexértékek, tranzit idők meghatározhatók. A jobb ill. bal kamrai globális és regionális funkciók, volumenadatok nyugalmi ill. terheléses állapotban is ( fizikai vagy farmakológiai terhelés ) értékelhetők.

EKG kapuzott vér-pool szcintigráfia

PLANÁRIS: EKG kapuzott RNA – ERNA ( korábban MUGA vagy RNVG )
SPECT: EKG kapuzott vér-pool SPECT v. G-SPECT - (3D ERNA / MUGA / RNVG)

Megfelelő előkészítés esetén az iv. beadott gamma sugárzó 99mTc az érpályában marad
( pl. vörösvértestekhez kötődve.) A szívüregek és nagyerek ( aorta, arteria pulmonalis ) leképezése lehetséges.
Planáris vizsgálatnál a kamrák, elsősorban a bal kamra leképezése többirányú EKG kapuzott planáris adatgyűjtéssel, többszáz szívciklus átlagaként előállított reprezentatív szívciklus vizsgálatával végezhető. A bal kamrai EF pontos, jól reprodukálható mérése mellett a falmozgás vizuális értékelése, továbbá globális és regionális bal és jobb kamra funkciós adatok számíthatók. ( a planárisan leképezett kamrai aktivitás volument reprezetál ) (5.ábra)
Parametrikus képekkel ( a funkció egyes számított paramétereinek pl.fázis-amplitudó képi ábrázolása ) a diszfunkciós regiók pontos ábrázolása, számszerű jellemzése lehetséges.
Az EKG kapuzott SPECT technika mindezek valós térbeli megjelenítését teszi lehetővé a jobb kamrai paraméterek pontosabb számítása mellett. (6.ábra,7.ábra ) A vizsgálatot terheléssel egybekötve az iszkémia okozta regionális diszfunkció kimutatható.
Parametrikus értékeléssel a kamrai aszinkrónia mértéke számítható.

Miokardium infarktus kimutatása

Miokardum infarktus kimutatása a késői, krónikus fázisban : perfúziós radiofarmakonnal a fix defektus kimutatásával, funkcionális vizsgálattal a falmozgászavar kimutatásával lehetséges.
Perfúziós radiofarmakonnal, EKG kapuzott SPECT technikával mindkét eltérés egyidejű leképezésével
Akut myokardium infarktus kimutatása: ritkán, speciális esetben (perfúziós radiofarmakonnal vagy a nekrózisban halmozódó radiofarmakonnal )

Nukleáris kardiológiai vizsgálatok indikációja ISZB-ben

I

 • Stabil angina esetében iszkémia kiterjedése, súlyossága iszkémia tünetei vagy néma/silent iszkémia mellett közepes ISZB kockázat esetében
 • Prognózis becslése miokardium infarktus után
 • Iszkémia felmérése instabil angina, stabilizált akut koronária szindróma esetén
 • Perkután koronária intervenció ( PCI ) tervezése – iszkémiát okozó lézió azonosítása,
 • Perioperatív kockázat felmérése nagy megterheléssel járó (nem szív) műtét előtt
 • Iszkémia – resztenózis – igazolása PCI/ACBG után tünetek esetében
 • Egyes tünetmentes betegek vizsgálata PCI, ACBG után , amennyiben felmerül a miokardium iszkémia gyanúja ( pl. EKG )
 • Kamrafunkció meghatározása ( nemcsak ISZB esetében )

II/A

 • Gyógyszeres kezeléssel stabilizált betegek esetén az iszkémia felmérésére
 • Koronaria- keringési anomália igazolása felnőttkori kongenitális szívbetegségben
 • Valvuláris szívbetegségben a kísérő koronáriabetegség igazolása/funkcionális felmérése

II/B

 • Gyógyszeres kezelés hatásának lemérése a miokardium-perfúzióra
 • Koronaria arteriopátia igazolása szívtranszplantáció után

III

 • ISZB-re alacsony rizikójú, tünetmentes betegek szűrésére nem ajánlható

22.1.4. Hibrid leképezés ( SPECT/CT, PET/CT legúbban PET/MR)

Kalcium szkór : A CT képalkotás lehetőséget nyújt az epikardiális koronariák mentén létrejött meszes plakkok okozta kalcifikáció kimutatására. Ezek lokalizációja, kiterjedése szkór rendszerekkel jellemezhető ( pl. Agatston score ) A perfusios viszonyok és a kalcium szkór együttes értékelése az ISZB kockázatának pontosabb felmérésére alkalmas.

Koronaria CT angiográfia: az epikardiális erek és plakkok morfológiai leképezését adja .
Az epikardiális erek állapota és a szöveti perfúzió együttes értékelése alapján a betegség pontosabban mérhető fel és a szükséges revaszkularizáció non-invazív módon tervezhető. (adott sztenózis okozta perfúziós zavar súlyossága szerint). A vizsgálatok sorrendje az aktuális beteg állapotának megfelelően választható. Az együttes értékelés jelentős többlet információt nyújt a betegek 20-30 % -ában (lásd mindezeket néhány példával alátámasztva az alábbi 22.3 Appendix fejezet 8.1., 8.2, 8.3. ábrái alapján). A mai leképezési technika esetében a sugárterhelés csökkenése mellett nyerhetőek e részletesebb ún. multi-modalitású információk.

22.2.1 Miokardium anyagcsere leképezése (klinikai gyakorlatban alkalmazott)

Glukóz: 18 FDG ( PET )
Zsíranyagcsere: 123 I jelölt zsírsavakkal, a lánc szerkezetétől függően eltérő sajátosságok
( részben a perfúzió kimutatására is alkalmasak SPECT )

22.2.2 Miokardiális receptorok leképezése (klinikai gyakorlatban alkalmazott)

Adrenerg receptorok : 123 I MIBG ( metoxi-iodobenzyl-guanidin ) preszinaptikus receptor denzitás SPECT) Csökkent bal kamra funkció esetében a beépülés mértéke (szív/mediasztinum arány) a beépülés és kimosódás kinetikája (planáris leképezés), regionális bal kamrai eloszlása (SPECT) a betegség prognózisával, malignus ritmuszavar előfordulásával korrelál.

Az előzőkben részletezett radiofarmakonokat-módszereket a klinikai kardiológiai gyakorlatban alkalmazzuk Leggyakrabban ISZB kapcsán EKG kapuzott terheléses perfúziós miokardium SPECT vizsgálat történik a betegség diagnózisának, prognózisának a megválasztandó terápiás beavatkozásnak a meghatározására és a beteg utánkövetésére. Számos radiofarmakon van kutatási fázisban, amelyek molekuláris szintű folyamatok, további miokardiális receptorok, sejtszintű anyagcserefolyamatok, genetikai információ leképezésére alkalmasak. A leképezési eszközök és módszerek fejlődése ( félvezető detektoros kamerák, hibrd rendszerek )a radiofarmakológia eredményei a kardiológiai kórképek mind pontosabb korai felmérését a kórfolyamatok genetikai és molekuláris hátterének megértését, egyben a betegek sugárterhelésének csökkentését célozzák.

22.3 Appendix

22.3.1

Test iframe
1. ábra: többérbetegség képe

Leírás:
Közepes - jelentős mértékű perfúziós defektus az inferolaterális-baszális és apikális régióban. Közepes mértékű perfúziós defektus az anterior, anterolaterális régió apikális kétharmadában és enyhe fokú a lateralis regio bazális harmadában. Reverzibiltás az anterior, anterolateralis, lateralis defektus zónájában és részlegesen az apikális régióban észlelhető. A bal kamra ürege és falvastagsága a normálistól nem tér el. A terhelést követő felvételen tranziens bal kamra dilatáció nem látható ( terhelést követően készült felvételen a nyugalmi felvételhez viszonyítva bal kamra ürege nem tágabb ).

Diagnosztikai összefoglalás:
Közepes-jelentős fokú perfuziós defektussal járó inferolaterális-bazális nekrózis.
Kiterjedt közepes mértékű tranziens iszkémia az apikális, anterior, anterolaterális regiók apikális kétharmadában és enyhe fokú a lateralis regio bazális harmadában. Az apikális regioban mérsékelt fokú defectussal járó nekrózis nem zárható ki.

Vélemény:
Többérbetegség igazolható. Prognosztikai szempontból magas ISZB kockázat becsülhető. Koronarográfia, lehetőség szerint komplett revaszkularizáció indokolt.

22.3.2

Test iframe
2. ábra: Normális perfúzió képe

Leírás:
Kóros mértékű perfúziós defektus nem ábrázolódott ( sem stabil, sem reverzibilis ).
Stabil defektus: terheléses és nyugalmi felvételen azonos mértékű és lokalizációjú alacsonyabb aktivitás. Nekrózis esetén látható ( előfordulhat egy adott regiót érintő sugár-attenuáció miatt – nők esetében gyakori a mamma okozta sugár-attenuáció az anterior regioban, férfiak esetében a rekeszek okozta sugárattenuáció az alsó falon,). Nekrózis esetén a defektus funkciókárosodással is jár, ez megítélhető az EKG kapuzott leképezéssel.
Reverzibilis defektus: terheléses felvételen észlelt kórosan alacsony aktivitás ami a nyugalmi felvételen kiegyenlítődik illetve mértéke jelentősen csökken. Transiens iszkémiát igazol.

Diagnosztikai összefoglalás: Miokardium nekrózis illetve tranziens iszkémia nem igazolható.

Vélemény: A becsülhető ISZB kockázat alacsony mértékű.. További invaziv vizsgálat nem indokolt.

22.3.3

Test iframe
a
Test iframe
b
3. ábra: Terheléses perfúziós miokardium SPECT, EKG kapuzott nyugalmi SPECT Apikális + inferior nekrózis. Életképes miokardium.

Leírás:
a.:Perfúzió: Jelentős mértékű stabil apikális, apikális-inferior, apikális-inferolateralis defektus.Jelentős-közepes mértékű stabil inferior-inferolaterális defektus. Minimális reverzibilis laterális defectus.
b.:Funkció. Kp. fokban csökkent globális szisztolés bal kamra funkció. EF: 0.
Apikális, inferior-apikális, inferolaterális-apikális akinesis, elmaradt falvastagodás.
Mérsékelt hipokinezis és falvastagodás igazolható a bazális-inferior, bazális-inferolaterális, régióban, a közepes fokú nekrózis zónájában.

Diagnosztikai összefoglalás:
Kiterjedt apikális, inferior, inferolaterális nekrózis. Minimális tranziens iszkémia a laterális régióban. Közepes mértékben csökkent globális szisztolés bal kamra funkció Életképes miokardium valószínű a bazális-inferior, bazális-inferolaterális régióban (a funkcionális adatok és perfúziós defektus mértéke alapján)

Vélemény:
Magas ISZB. kockázat becsülhető .Revaszkularizáció indokolt

22.3.4

Test iframe
4. ábra: Egyérbetegség : anterior + apikális iszkémia + kis apikális nekrózis

Leírás:
Perfúzió:az apikális és az anterior regioban közepes fokú reverzibilis perfúziós defectus ábrázolódott. A reverzibiltás az apikális régioban nem teljes, körülírt reziduális defectus látható a nyugalmi fázis metszetképein. (A bazális-inferoszeptális régióban stabil defektus van, ami valószínűleg a rekesz okozta sugárattenuáció következménye, azaz nem nekrózis ) A bal kamra tágassága a terhelés után készített felvételen kissé nagyobb Transiens Iszkémiás Dilatáció (TID):

Funkció: jó globális szisztolés bal kamra funkció: ejekciós frakció (EF): 0. Az apikális regioban mérsékelt hipokinezis és körülírtan csökkent falvastagodás látható ami nekrózisra utal.( A bazális-inferoszeptális regioban funkciózavar nincs, ami a sugárattenuáció tényét igazolja)

Diagnosztikai összefoglalás.: Közepes fokú tranziens iszkémia igazolható az anterior és az apikális regioban . Az apikális regioban körülírt mérsékelt fokú defektussal járó nekrózis.
van. Jó globális szisztolés bal kamra funkció.

Vélemény: ISZB igazolható. A becsülhető kockázat prognosztikai szempontból közepes fokú. Revaszkularizáció indokolt.

22.3.5

Test iframe Test iframe
5. ábra: Radionuklid angiokardiográfia ( RNA )

Planáris vetületek mozgó képei és a kvantitativ értékelés
Apikális-inferior + inferior nekrózis, dilatált bal kamra, csökkent bal kamra funkció

a. LAO 70 vetületi kép
b. LAO OPT vetületi kép ( a szeptális síkra merőleges, lehetővé teszi a bal kamra szeparációját a többi üreg vetületétől igy alkalmas a kvantitatív értékelésre)
c. Kvantitativ értékelés: a számított funkcionális paraméterek mellett az apikális-inferior régióban parametrikus értékelés szerint csökkent amplitudó és fáziskésés

22.3.6

Test iframe
6. ábra EKG kapuzott blood-pool SPECT Kiterjedt apicalis nekrózis + aneurizma

Metszeti képek, paramerikus ábrázolás, mozgókép, kvatitativ adatok
( a bal kamra és a jobb kamra szeparációja is lehetséges, kvantitativ adatok mindkét kamra esetében számíthatók )

22.3.7

Test iframe
7. ábra: EKG gated blood-pool SPECT Jobb kamra diszfunkció

Arritmogén jobb kamra diszplázia/kardiomiopátia ( ARVD )

Segmentális mozgás, parametrikus értékelés 3D movie, funkcionális paraméterek

( jobb kamra dilatáció, csökkent globális jobb kamra funkcio, a jobb kamra anteroszeptális régiojában diszfunkció – fáziskésés )

22.3.8

Image
8.1.ábra Hibrid módszerek: perfúziós miokardium SPECT + CT + CTCA
 • a: perfúziós miokardium SPECT bal kamrai longitudinális metszeti képe
 • b: CT bal kamrai longitudinális identikus metszeti képe
 • c: SPECT + CT fúziós kép ( funkció + morfológia )
 • d: perfúziós miokardium SPECT + CTCA ( CT Coronária Angiográfia ) 3D fúzió

 
Normális viszonyok.
CT alapján mért szöveti denzitás adatok alapján lehetőség van a SPECT adatok korrekciojára, a valós miokardiális szöveti aktivitás becslésére ( attenenuáció korrekció, szóródás, mélységélesség korrekció ) és PET esetében kvantitatív perfúziós adatok számítására is (ml/ gr szövet/perc)
CT kép alapján számítható a Coronária Calcium Score értéke ( CCS )
A CTCA és a perfúziós viszonyok 3D rekonstrukciója az aktuális koronária státusz és az adott ér ellátási területében észlelt perfúzió együttes értékelését teszi lehetővé.

Image
8.2.ábra Hibrid módszerek: Koronarográfia + CTCA + perfúziós myokardium SPECT
 • a,b,c ( felső sor ): invazív koronarográfia
  • a: Szignifikáns jobb koronaria sztenózis
  • b: STENT implantáció útán helyreállitott érlumen
  • c.: Ramus circumflexus ágon ( CX ) 50 % nem szignifikáns sztenózis
 • d. CTCA a CX adott régiójában 50% nem szignifikáns sztenósist mér ( intenzív fehér foltok jelzik a koronária meszes plakkokat ( v.ö. Ca score ) )
 • e: Perfúziós miokardium SPECT terheléses fázisa + CTCA 3D rekonstrukciója CX ellátási zónájában szignifikáns perfúziós zavart igazol: Revaszkularizáció indikált.
Image
8.3.ábra Hibrid módszerek koronaria Calcium szkór ( CCS )

A perfúziós miokardium SPECT felvétel alkalmával korrekció céljából végzett CT felvétel alapján számítható szkór-érték az ISZB prognózisának becslésében ad további információt.
Magas szkór érrték azonos súlyosságúnak értékelhető perfúziós zavar esetén magasabb kockázatot valószínűsít. ( CTCA során is számítható CCS, de önmgában szürés céljából is végezhető alacsony sugárterheléssel )

22.4 Üzenet:

A nukleáris kardiológiai vizsgálómódszerek funkcionális jellegű információt szolgáltatnak a centrális keringés állapotáról, molekuláris szintű információt a myokardium szöveti perfúziójáról, egyes anyagcsere paramétereiről, innervációjáról. A perfúzió mellett lehetőség van a kamrák, elsősorban a bal kamra globális és regionális funkciójának meghatározására. Iszkémiás szívbetegség esetében az iszkémia, a myokardium nekrósis, a hibernált és stunned myokardium állapotának femérése a betegség diagnózisa és prognózisa, a választandó terápia irányában ad segítséget. A nukleáris kardiológia a többi képalkotó eljárással együtt a kardiológiai diagnosztikai és terápiás protokollok integráns alkotóeleme.

22.5 Irodalom

 • Nukleáris Medicina Tankönyv, Kiadó: Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2010
 • Guidelines on myocardial revascularisation. The task force on myocardial revascularisationof the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS ) Eur. Journal of Cardio-Thoracic Surgery 38,51 (2010 )S1-S52
 • EANM/ ESC gudelines for radionuclid imaging of cardiac function - Eur.J.Nucl.Med .Mol.Imaging 208, 35 851-885
 • ACCF/ASCN/ACR/AHA/ASE/SCCT/SCMR/SNM 2009 Appropriate use Criteria for Cardiac Radionuclide imaging: A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force , the Am.Society of Nuclear Cardiology, the Am.College of Radiol., the Am. Heart Association, the Am. Society of Echocardiography, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance And the Society of Nuclear Medicine Circulation 2009 119, e561-e587
 • Hybrid cardiac imaging: Insights in the dilemma of the appropriate clinical management of patients with suspected coronary artery disease; S. Koukourakia, ∗, K. Pagonidisb, 1, K. Perisinakisc, 2, I. Klinakia, 3, M. Stathakia, 3, J. Damilakisc, 4, A. Karantanasb, 1, N. Karkavitsasa, 3 (a: Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, University of Crete, Greece; b: Department of Radiology, Faculty of Medicine, University of Crete, Greece; c: Department of Medical Physics, Faculty of Medicine, University of Crete, Greece); European Journal of Radiology 82 (2013) 281– 287

 


Site Language: English

Log in as…